Z czego składają się roboty ziemne?

To jedne z najczęściej przeprowadzanych robót budowlanych, bez których trudno wręcz wyobrazić sobie powstawanie jakiejkolwiek inwestycji. Roboty ziemne, bo o nich mowa, mogą być przeprowadzane nie tylko ręcznie czy też przy użyciu maszyn, ale także za pomocą materiałów wybuchowych. Co jednak wchodzi w ich skład?

Roboty ziemne – z czego się składają? Podstawowa klasyfikacja

Roboty ziemne obejmują czynności związane z wydobywaniem gruntu i jego odpowiednim kształtowaniem, a także przemieszczaniem oraz usuwaniem z miejsca budowy. Podstawowa klasyfikacja dzieli je na:

 • nasypy – wykonywane są powyżej powierzchni gruntu. Dodatkowo dzieli się je na nasypy kontrolowane (układane warstwami i zagęszczane) oraz niekontrolowane (zwałowe i pryzmowe),
 • wykopy – wykonywane są w gruncie. Polegają na usunięciu części ziemi zalegające na danym terenie. Należy je wykonać starannie i zgodnie z projektem. Niedokładność i odstępstwa od ustaleń mogą bowiem skutkować nawet nieprawidłowym wzniesieniem obiektu. Najczęściej przeprowadza się je, używając specjalistycznych maszyn, jednak bywa, że trzeba je wykonać ręcznie.

Klasyfikacja rozszerzona robót ziemnych

Spotkać można się także z inną klasyfikacją robót ziemnych. W porównaniu z klasyfikacją podstawową jest ona bardziej szczegółowa i dzieli roboty ziemne na cztery kategorie.

 1. Roboty ziemne przygotowawcze. Jak sama nazwa wskazuje, ich celem jest przygotowanie terenu pod inwestycję. Obejmują  one m.in. usuwanie darniny i ziemi roślinnej, karczowanie pni i krzewów, a także wycinanie starodrzewu. W ich ramach wytycza się również budowle ziemne. Na tym jednak nie koniec. Na roboty ziemne przygotowawcze składają się również prace związane z:
 • odprowadzeniem wód opadowych,
 • obniżeniem poziomu wód gruntowych,
 • spulchnianiu gruntu spoistego,
 • rozbiórką starych budynków.
 1. Roboty ziemne podstawowe. W ich ramach kształtuje się teren pod budowę. Mogą mieć one charakter zarówno tymczasowy, jak i stały. Najczęściej przeprowadza się je za pomocą maszyn, które przenoszą urobek w odpowiednie miejsce. Do podstawowych robót ziemnych zalicza się:
 • makroniwelację,
 • wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane,
 • wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje,
 • wykopy liniowe pod drogi,
 • nasypy,
 • zasypki,
 • podsypki z zagęszczeniem.

Mogą one również obejmować umacniane skarp. Przeprowadza się je w celu zabezpieczenia ternu przed przypadkowym osunięciem się ziemi.

 1. Roboty ziemne wykończeniowe. Mają na celu ostateczne ukształtowanie terenu. Obejmują:
 • roboty, które polegają na wyrównaniu dna wykopów szerokoprzestrzennych,
 • wykopy pod ławy i stopy fundamentowe,
 • prace obejmujące profilowanie nasypów oraz wyrównywanie i zagęszczanie skarp,
 • kształtowanie małej architektury,
 • układanie ziemi roślinnej.
 1. Roboty ziemne porządkowe. Polegają na ostatecznym uporządkowaniu terenu, tak aby prezentował się on estetycznie, np. usunięcie nadmiaru ziemi.

Roboty ziemne obejmują szereg zróżnicowanych prac. Nieprawidłowo wykonane mogą przyczynić się do fiaska całej inwestycji. Dlatego ich wykonanie warto powierzyć specjalistom. Zadbają oni bowiem o wszelkie szczegóły, co zagwarantuje profesjonalne efekty. Fachowcy dysponują nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale i narzędziami oraz maszynami. Dzięki temu prace ziemne przebiegają bez zbędnej zwłoki.

Roboty ziemne najczęściej charakteryzują się wysokim stopniem zmechanizowania. Wykorzystanie maszyn sprawia bowiem, że są one mniej praco- i czasochłonne. Co ważne, wszystkie podejmowane w ich ramach czynności powinny być wykonywane zgodnie z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową.