Bezpieczeństwo podczas wykonywania rozbiórki

Prace rozbiórkowe mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla osób, które je przeprowadzają lub znajdują się w pobliżu miejsca ich wykonywania. Dlatego obowiązują je restrykcyjne przepisy, których przestrzeganie ma zapobiec dotkliwym w skutkach wypadkom. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rozbiórki?

Przeprowadzanie rozbiórki – regulacje prawne i podstawowe zasady bezpieczeństwo

Zasady bezpiecznego przeprowadzania rozbiórek zostały uregulowane Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Oto najważniejsze wskazówki, do których należy się stosować.

  1. Teren rozbiórki trzeba ogrodzić i odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi.
  2. Przed rozpoczęciem rozbiórki obiekt należy odłączyć od sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, cieplnej i innej.
  3. Pracownicy muszą zostać zapoznani z planem rozbiórki. Trzeba ich też poinstruować o sposobach bezpiecznego jej wykonywania.
  4. Prace rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, aby rozbiórka jednego elementu nie powodowała niekontrolowanego zawalenia się innego. Można je przeprowadzać ręcznie oraz przez obalanie, wyburzanie lub demontaż.
  5. W miejscu wykonywania prac rozbiórkowych nie może zabraknąć: wymaganego zezwolenia lub pozwolenia na rozbiórkę, program robót oraz dziennik robót. Ten ostatni powinien zawierać szereg informacji, w tym:
  • oznaczenie nieruchomości,
  • opis środków zabezpieczających wykorzystywanych w trakcie prac,
  • protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne obiektu, na których pracownicy będą stawać, mają dostateczną nośność.
  1. Rozbiórkę należy przerwać, jeśli podmuchy wiatru są większe niż 10 m/sek.
  2. Podczas prac zabronione jest przebywanie osób na niżej położonych kondygnacjach i obalanie elementów konstrukcyjnych obiektu przez podcinanie i podkopywanie. Nie wolno też gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych czy też balkonach.

Warto też pamiętać, że aby móc przeprowadzić rozbiórkę, w większości przypadków trzeba uzyskać stosowne pozwolenie. Prawo określa też sytuacje, w ramach których prace rozbiórkowe można prowadzić wyłącznie na podstawie zgłoszenia oraz bez formalności.

Bezpieczne rozbiórki – środki ochrony indywidualnej

Prace rozbiórkowe zalicza się do kategorii niebezpiecznych. W trakcie ich trwania może dojść do uszkodzenia głowy, rąk i nóg, podrażnienia błon śluzowych czy też upadku z wysokości. Dlatego jednym z wymogów bezpieczeństwa podczas wykonywania rozbiórki jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. W czasie trwania robót każdy pracownik powinien nosić hełm. Natomiast przy obalaniu ścian mieć założone rękawice ochronne. Jeśli zapylenie na placu rozbiórki jest duże, pracownicy muszą zostać zaopatrzeni w okulary i maseczki ochronne.

Gdy podczas rozbiórki części konstrukcji skrajnych są rozbijane kilofami, należy zabezpieczyć pracowników, wykorzystując szelki i amortyzatory bezpieczeństwa oraz liny zamocowane do stabilnej, mocnej konstrukcji. Co ważne, jeśli obiekt jest obalany przy wykorzystywaniu zmechanizowanych sposobów, pracownicy i urządzenia muszą znajdować się poza strefą niebezpieczną.

Prowadzenie rozbiórki to trudne i niebezpieczne zadanie. Dlatego warto je zlecić specjalistom, którzy zadbają o wszelkie szczegóły. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że przebiegnie ona zgodnie z wymogami prawa, a co za tym idzie – będzie bezpieczna nie tylko dla wykonujących ją osób, ale również przechodniów.